Med S/S Thomée till Verkön

Av Ragnar BomanKälla:
Berättelsen kommer från ÖMKs klubbtidning Pinnratten
avskrift av Ulf Johansson, augusti 2007 medlem i Dvärsätts båt och varvsförening och Östersunds motorbåtsklubbFrån Östersunds hamn startar vi färden ut mot Storsjöns vida vatten. Efter att ha rundat Öhneudden går vi upp genom Vallsundet. Till vänster om oss har vi Fillsta landet och till höger Storsjöns största ö, Frösön.
Båten tutar - den skall snart passera färjeleden. Rätt framför oss ligger öppningen ut till Storsjöflaket och Åreskutan syns vid klart väder precis som reste den sig ur Storsjön.
Vi går mot Tjalmarsundet, passagen ut mot ”flaket”.
Här kan västan ta i, när den från fjällen släpps lös rakt mot sundet. Nu har vi Andersön till vänster och Bynäset, militärt övningsområde på Frösön, på höger sida.
Andersön är sedan den 28 juni 1968 naturreservat. Som skyddsmotiv angavs områdets naturskönhet samt betydelse för allmänhetens friluftsliv. Andersöns naturreservat omfattar bara Andersön, Skansholmen och Isön samt därinvid belägna vattenområden och holmar.
Storleken på reservatet i nord-sydlig riktning är 4,5 km och på bredaste stället drygt 1,7 km.

Självaste Andersön är c:a 4 km lång och 1.6 km bred. Den har en intressant historisk bakgrund.
En stor strid skall år 1178  ha utkämpas på ön mellan jämtar och norrmän.
Till minnet av segern lät den norske kungen Sverre uppföra ett kungligt kapell i Sunne - nuvarande Sunne kyrkoruin.
Efter freden i Brömsebro år 1645 beslöts att en skans skulle uppföras på södra udden av Andersön. T.o,m, en stadsplan fanns med i ritningen. År 1650 kom arbetet med skansen igång på allvar. Den blev dock ej helt (resten av texten i denna mening går inte att läsa)
Innan dess fanns den stora gården Dalen på ön. Den kom att framstå som en av landskapets mönstergårdar och nyttjades till i slutet av 1800 talet som regementsskrivareboställe.
Bilväg leder ut till ön.

När vi kommit ut genom Tjalmarsundet befinner vi oss ”utomskärs”. Båten styr mot väster, mot Norderön, som tycks smälta samman med Verköns norra del. Vi går mot Norderöns nordspets Långnäs.
Norderön, den näst Frösön största ön i sjön, har fått sitt namn efter Njord, vindens gud. Guden som ansågs stilla hav och eld och åkallades på sjön och vid fiske. Ön är nära 5 km lång och 2,5 km bred.

Den upptar flera byar. Förnämliga gårdar och jordbruk upptar ön, som bland annat, är känd för sin potatisodling. Norderön och Verkön är för närvarande ej i så hög grad besvärad av frostnätter tack vare det omgivande vattnet.

Norderön rymmer många fornminnen. Mest känd är väl socknens gamla stenkyrka. Den skall ha uppförts nästan omedelbart efter det att kristendomen infördes i Jämtland.
Forskare håller inte för otroligt att kyrkan skulle utgöra ett av landskapets allra första kristna tempel.

Nu rundar vi Norderöns nordöstliga udde Långnäs och båten går rakt mot Verköns båtbrygga, som ligger mitt på öns östra sida.
I äldre handlingar möter vi namnet Verkön första gången år 1472. År 1650 fanns 2 gårdar med 2 bönder. Hundra år senare är endast en gård registrerad. Hulphers säger1775-1777 om Verkön, ”Den består av ett hemman med 2 Åboer, som äga 6 tunnors utsäde”. År 1818 brukade 2 bönder öns åkermark. Följer man kyrkböckerna finner man att det under årens lopp bott och födds många personer på Verkön. Man hittar titlarna bönder, odaltorpare, dagsverkstorpare, rättare, trädgårdsmästare, pigor, drängar, trädgårdsarbetare, födorådsfolk, fältmusikant, gratialist och verkmästare.

År 1881 flyttade adelsmannen Fredrik Wilhelm Tigerhjelm in på Verkön. Född i Östervåla år 1841, död i Stockholm år 1927.
Han var skogsinspektör i Jämtlands distrikt, år 1876, Tf domänintendent i Jämtlands län 1884-1892 och överjägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1889. Han var överjägmästare i Gävle-Dala distrikt 1892 till dess han tog avsked 1904.


Jämsides med sina skogliga tjänster drev Tigerhjelm Verkön. Utöver skogen var hans stora intresse trädgårdsodling. Han anlade växthus och en förnämlig trädgård.
År 1884 kom trädgårdsmästare Karl Gustaf Hagström upp från Småland för att sköta anläggningarna. Hagström flyttade snart till Östersund och ersattes av trädgårdsmästare Karl Anton Åkerström från Harg i Uppland. Denne gifte sig med Norderöflickan Karolina Andersdotter. Redan 1891 flyttade familjen in till Östersund. Tigerhjelm är från 1889 skriven i Östersund. Han hade dessförinnan sålt Verkön. Efter att ön varit i annans ägo en kort tid blev den såld till Sigfrid Behm, sedermera överstelöjtnant, född 1853. Denne bosatte sig med sin familj i den dåvarande röda huvudbyggnaden av trä. Husets första våning upptog ett stort kök samt en kammare. Andra våningen hade en stor sal och en kammare.

År 1905 anlitade Behm en arkitekt för att bygga om huset. Efter kraftig om och tillbyggnad blev huset klart året därpå.
Det fick då sitt nuvarande utseende. Av någon anledning har byggnaden senare kommit att benämnas ”Slottet”.
Fru Behm och barnen måste under vinterhalvåret bo i staden på grund av barnens skolgång. Man kan utgå ifrån att alla barnfamiljer hade det synnerligen besvärligt under barnens skoltid med tanke på isoleringen och avståndet till fastlandet.


På ön fanns 20-25 kor, 5-6 hästar, svin, och höns. Behm var intresserad av båtar och motorer.
Vid Sågviken syns ännu resterna av fundament rörande sågarm och anordningar för sågning av timmer för husbehov.

Fyra motorbåtar fanns, Verkön II var Behms ögonsten. Hon hade maskinrum längst förut, salong med oljemålningar, sammetsgardiner och mjuka dynor. Byggdes i Stockholm år 1901 och kom till Verkön samma år. Vidare fanns det en koster och en färja för kreaturstransporter.

Tornet på öns högsta punkt uppfördes 1914. Det försågs med väderkvarnsliknande vingar. Det var avser att med hjälp av en vindturbin ge elkraft till gårdens alla behov. I villan fanns placerade i källaren 64 stora batterier. Anläggningen monterades av tyska montörer.

År 1930 såldes Verkön till Norderö kommun. Överstelöjtnanten Behm med familj bodde då i Östersund där Behm avled år 1943. I dag ägs Verkön av bönder på Norderön.
”Slottet, innehas av Östersunds stad. Båtfolket har i Verkön fått ett förnämligt utflyktsmål.
Ragnar Bohman